תקנון חידון התנ"ך

 1. החידון מהווה מקבץ שאלות כלליות בנושא תנך יין ומשקאות עם תשובה אחת נכונה לכל שאלה כפי שתיקבע על ידי המערכת כהגדרתה להלן (להלן: "החידון").
 2. החידון מפורסם על ידי חברת א.ח הרמיטאז' (2011) ח.פ 514549765 (להלן: "החברה" או "הרשת") באמצעות מערכות האונליין שלה ו/או האתר שלה (להלן: "המערכת"). 
 3. תקופת החידון הינה החל מיום ראשון ה-26.05.2024 ועד ליום ראשון 09.06.2024 בשעה 12:00 (להלן: "תקופת החידון").
 4. מובהר כי החברה רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת החידון על פי שיקול דעתה. 
 5.  גולש המבקש לענות על החידון (להלן: "משתתף") ימלא בטופס המתאים לכך את פרטיו האישיים: שם, שם משפחה, טלפון ומייל (וכל פרט אחר שיידרש בטופס) באופן נכון ומלא ואשר ישמשו לשם איתורו ככל שיזכה. יובהר, כי משתתף שלא ימלא את פרטיו באופן מלא, נכון, תהא החברה רשאית לפסול את השתתפותו ו/או שלא להכריז עליו כזוכה בחידון. 
 6. גולש יוכל להשתתף בחידון פעם אחת בלבד. יובהר, כי גולש שישתתף בחידון מספר פעמים, לצורך איתור הזוכה תחשב השתתפותו הראשונה בלבד כפי שזוהתה במערכת. 
 7. הזוכה יהיה המשתתף שענה במהלך תקופת החידון את כמות התשובות הנכונות הגבוהה ביותר בתוך פרק הזמן הקצר ביותר מבין כלל המשתתפים (להלן: "הזוכה"). 
 8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי , להכריז על יותר מזוכה אחד. 
 9. איתור הזוכה ייעשה בהתאם לפרטים האישיים שמסר בטופס פרטים אישיים המוזכר לעיל. החברה תנקוט מאמצים סבירים לאיתור הזוכה באמצעות הפרטים שנמסרו על ידו. במידה והזוכה לא אותר בתוך 48 שעות מהמועד שנמצא זוכה ו/או שלא עמד בתנאי תקנון זה ייבחר המשתתף הבא אחריו העומד בקריטריונים המצוינים לעיל. 
 10. הפרס הינו שובר בסך 1,000 ₪ לרכישה בכל אחד מסניפי הרשת (להלן: "הפרס"). 
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר על כך הודעה למשתתפים. 
  2. אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את הזכאות לקבלת הפרס. 
  3. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, המערכת רשאית שלא למסור את הפרס לידי זוכה ו/או משתתף שהפרס הגיע לו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ו/או תוך הפרת הוראות תקנון זה. 
 11. בהשתתפותו בחידון מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא קרא את כל הוראות התקנון והוא מקבל על עצמו את הוראות התקנון והן יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין. 
 12. הזוכה מאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ו/או זהותו ופרסום זכייתו בחידון. המערכת רשאית לפרסם פרטים של הזוכה לרבות תצלומים במדיות השונות בהתאם לשיקול דעתה והשתתפותו בחידון מהווה הסכמה מפורשת לשימוש בשמו תצלומו וכיוצ"ב כאמור ללא שהדבר מקים לו זכות כלשהי. 
 13. החברה רשאית להפסיק ו/או לבטל את החידון ו/או לשנות את תנאיו (שינויים סבירים) בתקנון זה מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
דילוג לתוכן